Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
MALAX FISKARGILLE R.F.
HISTORIK STYRELSEN AVGIFTER PROJEKT FÖRSÄLJNING AKTUELLT STADGAR FREDADE OMRÅDEN FISKE ETIK
Malax   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
STADGAR
Äldsta stadgar

Malax Fiskargilles stadgar

När Österbottens Fiskarförbund bildades år 1930 var Malax lantmanna- och fiskargille en av grundarna. Men några nya stadgar fick inte gillet förrän efter kriget. I samband med att stadgarna ändrades  år 1946 föll också kopplingen till lantmannagillet bort. Föreningen blev därmed en självständig förening. Samma stadgar är de som gäller ännu idag år 2010. Här en avskrift av dem:

 

                                                                 AVHANDLING

 

Undertecknade överenskomma härmed om grundandet av en förening, benämnd Malax
fiskargille, med hemort Malax kommun och med ändamål att sammansluta fiskare och fiskevattenägare inom sagda kommun till gemensamt arbete för befodrande av fiskenäringen samt befolkningens utveckling i ekonomiskt, intellektuellt och sedligt  avseende. Och hava vi härför godkänt nedanstående stadgar.

 

Malax den 20 januari 1946

 

Johannes Eriksson                                                       Karl Malmberg

fiskare från Malax                                                          jordbrukare från Malax

 

Gunnar Leonard Sjöstrand                                        Edvin Adolf Söderman

fiskare från Malax                                                          fiskare från Malax

 

                                            Johan Viktor Åminneborg

                                                   Bonde från Malax

 

 

                                                                 STADGAR

                                           

Gillets ändamål och verksamhet

                                                             § 1

Malax Fiskargille, vars hemort är Malax kommun, har till ändamål att sammansluta fiskare och fiskevattenägare inom Malax kommun till gemensamt arbete för befodrande av fiskerinäringen samt befolkningens utveckling i ekonomiskt, intellekuellt  och sedligt avseende.

 

  I sådant syfte skall gillet:

 

  1:o  Samverka med likartade gillen i övriga delar av kustlandet ävensommed respektive myndigheter då omständigheterna härtill föranleder.

  2:o  Utse representanter till Österbottens fiskarförbund r.f., vari föreningen ingår som medlem och till vilket föreningen sålunda ansluter sig som lokalorganisation.

  3:o  Verka för grundande bland fiskarna av andelslag för såväl inköp av fiskeredskap, farkoster och andra till fiskedriften hörande förnödenheter som försäljning av den fångande råvaran på härför lämplig avsättningsorter.

  4:o  Föranstalta utställningar, tävlingar, fiskeriförsök och demonstrationer ävensom ombesörja åt sina medlemmar nödig yrkesundervisning genom Österbottens fiskarförbunds instruktörer.

  5:o  Understöda uppkomsten av andelslånekassor, försäkrings- och understödskassor m.m.

  6:0  Arbeta för fiskarbefolkningens höjande i intellektuellt avseende genom allmännyttiga kunskapers spridning medels föredrag, diskussionsmöten, litteratur och undervisningskurser m.m. samt för

  7:0  väckande av intresse för kommunala och allmänna spörsmål och främjande av en sud, sedlig anda bland fiskarbefolkningen.

  8:o  Befordra fiskeristadgans och jaktlagens noggranna efterlevnad.

                                                                

                                                                § 2

Till medlem av gillet antages varje välfrejdad , inom kommunen bosatt och mantalsskriven person, man eller kvinna bliva, som ivrar för dess syften , förbinder sig att följa dess stadgar och erlägga de fastställda medlemsavgifterna. 

Medlem, som oaktat varning på ett eller annat sätt motarbetare gillets syften eller bryter mot dess stadgar äger gillet rätt att utan appel utesluta.

Årsmedlem, som under två år icke erlagt medlemsavgift, avförs ur medlemsförteckningen.

 

                                            Gillets sammansättning

 

                                                                 § 3

Gillet är odelbart och verkar såsom en helt, men kan frö väckande av större livaktighet och närmare sammanslutning ytterligare indelas i lokala kretsar, Varje kretsavdelning väljer inom sig en styrelse jämte ordförande, genom vilken sistnämnde såväl kretsavdelningen i sin helhet, som dess enskilda medlemmar kunna framföra sina önskemål till föreningens styrelse. Kretsavdelningens ordförande eller annan vald representant äger rätt att deltaga i gillets styrelsesammanträden, dock utan beslutanderätt.

 

                                            Gillets styrelse

 

                                                                 §4

Malax fiskargillet angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av föreningens ordförande fyra ledamöter och två suppleanter, vilka väljes för ett år i sänder.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör, vilkas befattning även kan förenas. Styrelsen är beslutför när tre medlemmar äro närvarande och bör protokoll föras vid styrelsemötet. Föreningens namn tecknas av ordförande och sekreterare gemensamt.

Om resultatet av valen bör Österbottens fiskarförbund r.f. omedelbart underrättas.

 

                                                                 § 5

  Styrelsen, som sammankallas av ordföranden genom sammankallelselista:

  1:o  förbereder alla inom gillet förekommande ärenden;

  2:o  drager försorg om och ansvarar för gillets penningmedel och annan des egendom;

  3:0  översänder inom februari månads utgång till Österbottens fiskaförbund 20% av erlagda medlemsavgifter, dit redovisning för föregående års verksamhet;

  4:o  kärar och svarar för gillets vägnar vid rättegångar och inför myndigheter.                 Vid styrelsemöten har enkel pluralitet avgöranderätt, vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordföranden och två ledamöter äro närvarande.

 

                                            Gillesmötet

 

                                                                 § 6

Högsta beslutande myndighet är gillesmötet, som bör sammanträda i januari månad å plats och tid som av styrelsen närmare bestämmes. Extra möten kunna hållas då styrelsen anser sådant nödigt eller minst 10 medlemmar härom anhålla. Vid gillesmöten bör protokoll föras.

Mötet sammankallas genom annons minst en vecka förut uti någon på orten spridd tidning.

 

                                                                 § 7

  På gillets årsmöte upptages till behandling bl.a. följande ärenden;

  1:o  årsberättelsen samt gillets inkomst- och utgiftsstat.

  2:o  revisorenas berättelse samt beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt kassören och styrelsen för det tilländalupna kalenderåret.

  3:o  fastställande av medlemsavgifterna.

         På mötet väljes:

         4:o  ordförande;

         5:o  fyra medlemmar och två suppleanter i styrelsen;

        6:o  två revisorer och suppleanter;

        7:0 representanter till Österbottens fiskarförbund, två för första 20-talet och en för varje därefter påbörjat 20-tal medlemmar.

Alla val sker med slutna sedlar, deras mötet icke enas om annat förfaringssätt, vid lika röstetal avgöres genom lottning. Omedelbart efter årsmötet bör årsberättelsen insändas till Österbottens fiskarförbund r.f. jämte alfabetisk förteckning över gillets medlemmar.

 

                                                                 § 8

Förslag till ändring i dessa stadgar ävensom frågan om gillets upplösning bordlägges till följande ordinarie möte samt avgöres genom 2/3 röstpluralitet.

I händelse av gillets upplösning skall dess egendom tillfalla Svenska Kulturfonden att användas i främsta rummet för syften som stått gillet närmast.

Förestående stadgar äro antagna vid allmänt möte i

 

Malax den 20 januari 1946.

 

Ordförande vid mötet                            Sekreterare vid mötet

Karl Malmberg                                      Johannes Eriksson

 

 

Testar bilder

 

                                                                                                                                          

 


Ansvarig utgivare: Malax Fiskargille r.f.     Senast modifierad: 23.3.2020