Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
MALAX FISKARGILLE R.F.
HISTORIK STYRELSEN AVGIFTER PROJEKT FÖRSÄLJNING AKTUELLT STADGAR FREDADE OMRÅDEN FISKE ETIK
Malax   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
STADGAR
Äldsta stadgar

Malax Fiskargilles äldsta stadgar

Malax Fiskargillets fösta stadgar är handskrivna och inlämnades till Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. Stadgarna godkändes 16 januari 1920 i Vasa. Här följer en renskrivning av dessa:

 

Stadgar

för

Malaks Fiskargille

 

§ 1

 

Gillet ansluter sig såsom lokalorganisation till Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. Dess uppgift är att i överensstämmelse med Lantbrukssällskapets och dessas stadgar arbeta för fiskarbefolkningens andliga och materiella förkovran inom sitt verksamhetsdistrik som omfattar Ytter och Över-Malax byar av Malax kommun.

 

Gillets språk är svenska och dess hemort Malax.

 

§ 2

Till medlem av gillet antages varje välfrejdad medborgare, man eller kvinna, som anmäler sig därtill villig, Medlem av gillet är tillika medlem av Lantbrukssällskapet. Medlemsavgiften, som skall erläggas till gillets kassaförvaltare är 2 Fmk i året eller 50 Fmk. En gång för alla.

Årsmedlem, som uppnått 60 år och därförinnan erlagt i årsavgift 60 Fmk. Är fri från skyldigheten att erlägga vidare avgifter och likställes med ständig medlem. Årsmedlem, som under två års tid icke erlagt medlemsavgift, avförs ur förteckningen över gillets medlemmar.

Ständig medlemsavgift insändes till Lantbrukssällskapet.

 

§ 3

Gillets angelägenheter handhaves av en styrelsen, i vilken gillets medlemmar vid allmänt möte bland sig utser en ordförande för ett och 6 ledamöter för två år i sender, av ledamöterna avgå årligen tre, första gången efter lottning, sedan efter tur. Styrelsen väljer inom sig ordförande, sekreterare och kassaförvaltare, ävensom inom eller utom styrelsen andra möjligen välbehövliga funktionärer. Styrelsens ledamöter, och främst sekreteraren åtnjuter sådan ersättning, som gillet på allmänt möte bestämmer. Om val av ordförande och styrelse skall Lantbrukssällskapet varje gång omedelbart underrättas.

 

§ 4

Ordföranden bör övervaka att stadgarna efterleves. Han leder förhandlingarna vid gillets möten och styrelsens sammanträden, företräder gillet, undertecknar från gillet utgående skrivelser och utfärdar av gillet eller dess styrelse beslutna fullmakter.

 

§ 5

Gillet föranstaltar allmänna möten efter behov. Vid mötet i januari månad föredrages räkenskaperna för föregående år, granskade och underskrivna av kassaförvaltaren och revisorerna och beslutes om ansvarsfrihet för kassaförvaltare och styrelse. Kallelse till möte och övriga meddelandes bringande till medlemmarnas kännedom sker på sätt årsmötet i januari bestämmer.

 

§ 6

Inom januari månad äger gillets ordförande till Lantbrukssällskapets Styrelse insända den av sekreteraren uppgjorda årsberättelsen för näst föregående år ävensom alfabetisk förteckning över medlemmarna vid årsskiftet och fullständig redovisning över användningen av gillets medel.

 

§ 7

Dessa stadgar träder i gällande kraft, sedan de blivit av Österbottens Svenska Lantbrukssällskap godkända. Ändring föreslås och behandlas i vanlig ordning vid allmän möt, 14 dagar förut kungjort möte och beslut därom fattas med enkel röstövervikt. Varpå sålunda beslutad ändring är gällande, sedan den blivit på förenämnda sätt godkänd.

 

§ 8

Om gillet upplöses skola dess tillgångar överlämnas till Österbottens Svenska Lantbrukssällskap eller annan inom dess verksamhetsområde för samma uppgifter arbetande sammanslutning med svenska som officiellt språk.

 

Förestående stadgar äro antagna vid allmänt möte i Ytter-Malax by av Malax socken den 29 december 1919.

 

 

John Eriksson                                                          Emil Hagman

(gilles medlem)                                                        (gilles medlem)

                                       K. Malmberg

                                       (ordf.)

 

 

Förestående stadgar godkännas.

 

Vasa den 16 januari 1920

 

Lantbrukssällskapets stämpel och underskrift

 

Ansvarig utgivare: Malax Fiskargille r.f.     Senast modifierad: 8.1.2012