Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
MALAX FISKARGILLE R.F.
HISTORIK STYRELSEN AVGIFTER PROJEKT FÖRSÄLJNING AKTUELLT STADGAR FREDADE OMRÅDEN FISKE ETIK
Malax   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
PROJEKT

Restaurering av fisklekplatser i Malax Skärgård

 

Ny vård- och skötselplan 2022-2032
Gäller för Malax Fiskargilles områden, alltså ej Petalax och Bergö områdena

 

Fiskevattnen i Malax ägs av: Över- och Yttermalax gemensamma samfällighet.

Arrendator: Malax Fiskargille r.f.

 

Under början av 2010-talet gjordes en omfattande restaureringsplan för fisklekplatserna i Malax. NTM var med och finansierade projektet. Projektet gällde då Trutörsfladan, Bastuskärssjön, Listangrundet och Pärisjossas fladan.

Vid kontakt med NTM i slutet på 2020 gjordes en överenskommelse att starta med att göra en ny, uppdaterad restaureringsplan och efter det under följande år följa upp med restaureringsåtgärder.

 

Restaureringsplanen gjordes under 2021 av Carina Rönn. Samma områden som tidigare men området Löpsundet lades tlll.

 

Restaureringsplanen, se bilaga, https://1drv.ms/b/s!Ao8OyiEG_pFXh8tvl04JmjPzlitRxQ?e=xyGWsa

 

De områden som valdes för restaurering 2022-2024 blev Trutörsfladan, Bastuskärssjön och Listangrund.


De andra områdena kommer att tas med i ett senare skede.


Kostnaderna 2022-2024
Trutörsfladan 11500 Eur + moms 24% = 14260 Eur
Listangrundet 17387 Eur+ moms 24% = 21560 Eur
Bastuskärsjön
5000 Eur + Moms 24% = 6200 Eur

Totalt 33887 Eur + Moms 24% = 42020 Eur, avrundat 42.000 Eur

NTMs andel i kostnaderna är normalt 50%.
En positiv överraskning var att NTM föreslog att Bastuskärssjön skulle göras som ett Helmiprojekt. Helmiprojekt betyder att NTM står för kostnaderna till 100%. Förslaget accepterades naturligtvis.


Tidtabell:
Trutörsfladan, Slåtter av vass, fas 1, hösten 2022, fas 2, 2024
Listangrund 2023, förbättring av rännan mellan glosjön och havsstranden
Bastuskärssjön NTM, troligtvis 2023.

Beslut NTM-centralen.


Projekt Norsfiske 3.1

Projektägare: Malax Fiskargille r.f.

Projekttid: 3.4.2018 – 30.08.2022

 

Projektets administration:

 

Projektet ägs av Malax Fiskargille r.f. och projektets koordineras av en koordinator på talko. Koordinatorn koordinerar, utreder och ombesörjer upphandlingar och slutrapportering.

 

Projektets syfte:

 

Projektet syftar till att skapa nya hållbara och ekonomiska lösningar för de österbottniska fiskarna, samt försöker locka nya och unga aktörer till branschen.

 

Projektets natur:

 

Projektet är ett pilotprojekt, som testar och utvecklar metoder för att diversifiera vårfisket med ryssja. Efter testperioden kan man önska att det finns fungerande och hållbara system, samt att eventuellt intresse har väckts bland någon företagare i Österbotten att i större utsträckning börja jobba med produktutveckling av dessa outnyttjade arter. Genom småskalig förädling via köptjänst strävar projektet att väcka intresset hos de större restaurangerna i Österbotten och deras kockar. Långsiktiga målsättningen är att lyfta in dessa outnyttjade fiskarter på menyerna i Österbotten.

 

Projektets målsättning:

 

Ø  Involvera fiskare som är villiga att ingå i pilotprojektet/utvecklingsarbetet

Ø  Utreda möjligheter för en hållbar logistik

Ø  Utreda vilka intressenter som finns på marknaden och som klarar av och har intresse av att hantera större volymer under en kortare tidsperiod

Ø  Utreda och testa sorteringsalternativ och hur en effektiv och hållbar sortering kan anordnas i framtiden

Ø  Skapa nya lösningar och alternativ så att nya och unga fiskare vill registrera sig som yrkesfiskare och arbeta med och för näringen

Ø  Skapa åtminstone tre nya arbetsplatser (säsongsbetonade)

Ø  Via köptjänst anordna småskalig förädling och introduktion/information till några av de större restaurangerna i Österbotten och deras kockar. Belysa möjligheter och tillredningssätt, möjliggörs genom några temakvällar.

Ø  Informationsspridning (fiskare, fiskförädlare, restauranger och företagare)

 

Planen finner du här.

 


Slutrapport för projektet Restaurering av fiskvandringsleder i Malax

Malax Fiskargille r.f. har ansökt och erhållit finansiering för ett ERUF-finansierat projekt 2007-2013 via Södra Österbottens NTM-central, ur Västra Finlands program, insatsområde 3: Förbättra den regionala tillgängligheten och miljön.

Detta utvecklingsprojekt var treårigt till sin natur och miljövårdande (projekttiden förlängdes sedermera ett antal gånger av olika orsaker).

Samarbetspartners i projektet har varit Över- och Yttermalax gemensamma samfälligheter, Övermalax Jaktklubb, Yttermalax Jaktförening och Malaxnejdens sportfiskare.

Målgrupp

Yrkesfiskare, sportfiskare och husbehovsfiskare.

 

Kvalitativa effekter av projektet

Förbättrade livsmiljön för lekande fiskar, i och med detta gynnades alla som ägnar sig åt fiske. Projektet stödde hållbar utveckling och säkerställde fiskbeståndet på området. Projektet strävade till att generera bättre utkomstmöjligheter för fiskare, företagare med flera.

 

Centrala åtgärder inom ramen för projektet

Malax Fiskargille r.f. beslöt att fiskvandringslederna i Malax skärgård skall restaureras för att säkerställa fiskens vandring till lekplatserna. Våra fiskvandringsleder som ansågs vara viktiga fiskvandringsleder och lekplatser hade inte åtgärdats på cirka 10 år och riskerade att växa igen. Genom igenvuxna diken kommer inga fiskar in till fladorna för att leka och reproducera sig. Vi ville så långt som möjligt bevara fladorna i naturtillstånd med en lämplig vattennivå.

 

Motivering till projektet

Fiskarnas fångster minskar årligen, för att säkerställa framtida fångster skall vi åtgärda det vi anser är möjligt. På grund av vår landhöjning muddras allt oftare farleder in till skärgårdsstugorna, detta medför att nya flador och glosjöar inte utvecklas lika snabbt som tidigare. Därför bör man försöka bibehålla de flador och glosjöar som fortfarande kan producera fiskyngel.

 

Viktiga fiskvandringsleder/lekplatser som restaurerats

Trutörsfladan, Bastuskärssjön, Perisjossas fladan och Listangrund.

 

Så gjorde vi restaureringen

- en lättare rensning av befintliga "diken"

- byggde dammar eller iordningställde de gamla som raserats, detta för att bibehålla vattennivån i fladorna och glosjöarna.

- sly röjdes bort samt områdena kalkades

- uppgjorde en Vård- och skötselplan för fiskvandringslederna

 

Finansiering

ERUF, Malax kommun (kommunal medfinansiering), Över- och Yttermalax gemensamma samfälligheter, fonder och stiftelser, eget kapital, samt arbete utan vederlag.

 

Vård- och skötselplan för Malax fiskevatten 2013-2022

 

Fiskevattnen i Malax ägs av: Över- och Yttermalax gemensamma samfällighet.

 

Arrendator: Malax Fiskargille r.f.

 

Malax fiskargille har under åren som gott haft omsorg om fiskevattnen i Malax skärgård. I huvudsak har detta genomförts i form av vattenvård, fiskevård och övervakning.

 

Vård- och skötselplan 2013-2022

 

Riktlinjer för vård- och skötselplan för åren 2013-2022 skall omfattas av:

 

·          Vattenvård

·          Övervakning av fisklekplatser

·          Vassröjning

·          Områden för fortsatt planering

·          Vattenkvaliteten

·          Angrepp från säl och skarv

·          Romfiske av Malax siken

·          Utplantering av fisk och försträckning av Malax siken

·          Övervakning av fisket

·          Reduceringsfiske

 

Vattenvård

 

Fiskevattnen skall övervakas så att inga större ingrepp sker som förorsakar försurningar eller övergödningar vilka sedermera kan förstöra våra fiskevatten och fisklekplatser.

 

I framtiden bör större dikningsprojekt som dikning av skog och torrläggning av sankmark planeras bättre för att inte förorsaka skada på våra vattendrag och fiskevatten.

 

Muddringsslam bör undvikas helt under fiskens lektid. Försurningar i våra vatten genom muddringar bör övervakas och kalkas vid behov.

 

Övergödning av våra vattendrag och fiskevatten bör i framtiden undvikas. Belastningen från bostadsfastigheter, industri och jordbruk bör hållas på en rimlig nivå för att fisken i vattendrag såsom bäckar, åar och hav skall kunna överleva. Malax Fiskargille bör medverka till att övergödningen minskas i framtiden.

 

Övervakning av fisklekplatser

 

Våra viktigaste fisklekplatser skall bevakas och underhållas vid behov. Alla nya vikar och flador som tillkommer på grund av landhöjningen bör tas med som nya lekplatser och bevakas som sådana. Vassröjning skall i framtiden beaktas som en första åtgärd för att vattengenomströmningen skall vara tillräcklig för att behålla vattenkvaliteten i flador och vikar för att befrämja fiskens lek.

 

Planeringen och iståndsättningen av följande fisklekplatser; Trutörsfladan, Listangrundet, Bastskäret, Pärisjossas fladan skall färdigställas vårvintern 2014. Följande ansvarspersoner har utsetts för att övervaka fiskens lek, dammar och diken enligt följande:

 

·          Trutörsfladan, ansvarsperson Kent Herrgård

 

·          Bastuskärssjön, ansvarsperson Boris Grönros

 

·          Listangrundet, ansvarsperson Lars Ekstrand

 

·          Pärisjossas fladan, ansvarsperson Peter Herrgård.

 

Dessa personer övervakar och rapporterar årligen till Malax Fiskargille r.f.

 

Vassröjning

 

En plan för framtida vassröjning bör utarbetas för att befrämja vattengenomströmningen i våra viktigaste fisklekplatser såsom Trutörsfladan, Söderskärssjön, Trutörssund, Trutörskanalen, Listangrund, Mattas påtten och Pärisjossas. Vintertid kan vassen röjas vid rännorna till fiskvandringsplatserna med hjälp av snöskoter.

 

Områden för fortsatt planering

 

Malax Fiskargille bör planera vad som kan göras med följande fisklekplatser; Olsöfladan, Björkörssjön, Kalvskärssjön, Söderskärssjön, Granörsbottnen och Dalika.

 

Vattenkvaliteten

 

Vattenkvaliteten i Malax skärgård bör förbättras.

 

Försurning, övergödning och kemikalieutsläpp bör minskas i framtiden för att skydda fiskbestånden.

 

Muddringar och torrläggningsprojekt bör planeras så att dessa inte försämrar vattenkvaliteten nämnvärt för en längre tid framöver.

 

Angrepp från säl och skarv

 

Våra fiskbestånd utsätts för ett allt hårdare tryck från säl och skarv. Stora mängder fisk blir idag föda för säl och skarv, flertalet fiskararter har även skador efter angrepp från dessa predatorer. Tidvis utsätts fiskarnas bragder för stora skador samt att en del av fångsten blir skadad eller förstörd.

 

Malax Fiskargille bör medverka till att hålla säl och skarv på en rimlig nivå genom att söka licens på dessa och samarbeta med jaktföreningarna i Malax kring detta.

 

Romfiske av Malax siken

 

Lekplatserna för Malax siken bör hållas orörda. Dessa områden är viktiga för beståndet och för dess överlevnad. Hoten mot beståndet av sik är idag många såsom försurning, övergödning, sälstammens okontrollerade ökning (deras beteende på lekplatserna), samt skarvens fiske (vid lekplatserna) är förödande för beståndet av sik. Romfisket är idag nästan tröstlöst på grund av sälens intrång och dess konsumtion av romfisk ur bragderna.

 

Utplantering av fisk och försträckning av Malax siken

 

Utplantering av fisk såsom Malax siken, lake och gös bör hållas på nuvarande nivå och ökas om möjligt.

 

Beståndet av Malax sik lever under allt större hot av säl, skarv, försurning och övergödning. Med tanke på romfisket om höstarna bör en lösning hittas på sälproblemet, för att åtminstone få tillräckligt med rom till att förnya beståndet av Malax sik genom försträckning, annars finns risk för inavel i framtiden. Skarvarnas intrång i Åminnefjärden och vid de värdefulla lekplatserna för sik bör bevakas, detta kan ha en förödande inverkan på beståndet av Malax siken.

 

Utplanteringen av lake skall hållas på nuvarande nivå under en längre tid om vi skall få ett bra resultat på länger sikt. Redan idag kan man se en ökning i lakfångster i våra vatten.

 

Utplanteringen av gös har inletts i våra vatten och skall hållas på nuvarande nivå under en längre period.

 

Laxöring har planterats ut under en längre tid i Malax, dock tycks återfångsten minska för varje år. På Malax Fiskargilles årsmöte 2013 beslöts att ingen laxöring utplanteras 2013, istället prioriteras gösen i större utsträckning.

 

Övervakning av fisket

 

Fiskargillet skall övervaka fisket, fisketillstånd, fredningsområden och fredningstider.

 

Tillgången på de olika fiskarterna bör hållas under uppsikt för att reglera de egna fiskbestånden.

 

Hotade fiskarter bör kunna fredas för fiske om Malax Fiskargille så anser vara nödvändigt.

 

Fiskar såsom abborre, gädda och sik bör alltid vara fredade under lektiden på de lekplatser som anses vara speciellt värdefulla.

 

Övervakning av fredningstiden bör prioriteras.

 

Övervakning av förekomsten på säl och skarv bör i framtiden bokföras. De sälar som jagar nära kusten kommer att göra stor skada på våra fiskbestånd, detsamma gäller även skarvens utbredning.

 

Reduceringsfiske

 

Reduceringsfisket av mörtfiskar och nors inleddes 2012 och bör fortsätta, i och med detta kan kväve- och fosformängden i våra kustnära vatten minskas och nytt utrymme skapas för andra fiskarter. 

 

Ta del av det producerade informationsmaterialet:

 

Restaurering av fiskvandringsleder i Malax (folder)

Restaurering av fiskvandringsleder i Malax (B5 häfte)

Liten skylt

Stor skylt

 


 

Projektet: Norsfiske - Attraktivt och lönsamt

Malax Fiskargille r.f. erhöll projektbeslutet 21.12.2012. Finansieringen har beviljats via Kustaktionsgruppen (KAG/Aktion Österbotten r.f.) ur Europeiska gemenskapens fond för fiskets utveckling.

Varför behövs projektet?

Yrkesfiskarna i Österbotten står idag inför många utmaningar, samtidigt som man brottas med många problem. Fisket idag är inte detsamma som fisket för många år sedan. Nya direktiv och lagar träder i kraft, yrkesfiskaren brottas med sälskador och en kraftigt ökande skarvpopulation. Fångsterna minskar och lönsamheten blir sämre, därför är det viktigt och aktuellt att diversifiera yrkesfisket och komma med nya alternativa lösningar för ett hållbart fiske.

 

Att skapa ett attraktivt och lönsamt norsfiske skulle vara ett led i rätt riktning, att skapa nya förutsättningar för yrkesfiskarna i Österbotten. Vid flertalet tillfällen har det diskuterats att ett pilotprojekt borde igångsättas gällande norsfisket, för att exportera denna resurs till Ryssland och Baltikum. Malax Fiskargille r.f. åtar sig härmed koordineringen av detta pilotprojekt, projektet kommer även förhoppningsvis att beröra ett område i Maxmo (ej klart i skrivande stund). Ifall samarbetet med Maxmo inte leder någonstans ges utrymme för ett annat fiskargille att komma med i projektet.

 

Vad är målsättningen med projektet?

Projektet syftar till att skapa nya hållbara och ekonomiska lösningar för de österbottniska fiskarna, samt försöka locka nya och unga aktörer till branschen.

 

Framtidsutsikterna är att kunna leverera en sorterad och högklassig råvara (nors) från Österbotten som säljs på den globala marknaden. Önskvärt vore även att lyfta norsen bland de finländska konsumenterna.


Restaurering av Fiskvandringsleder i Malax

Malax Fiskargille r.f. har ansökt och erhållit finansiering för ett ERUF-finansierat projekt vis Södra Österbottens ELY central, ur Västra Finlands program, insatsområde 3: Förbättra den regionala tillgängligheten och miljön.

 

Detta utvecklingsprojekt är treårigt till sin natur och är miljövårdande.

 

Partenrorganisation i projektet är Över- och yttermalax gemensamma samfälligheter.

 

I beredningsarbetet har representanter närvarat från Malax Fiskargille r.f., Över- och yttermalax gemensamma samfälligheter, Övermalax Jaktklubb och yttermalax Jaktförening.

 

Målgrupp: Yrkesfiskare, sportfiskare och husbehovsfiskare.

 

Kvalitativa effekter av projektet: Förbättra livsmiljön för lekande fiskar och i och med det gynnas alla som ägnar sig åt fiske. Hållbar utveckling och säkerställandet av fiskbeståndet på området. Projektet genererar till bättre utkomstmöjlighter för fiskare, företagare med flera.

 

Centrala åtgärder inom ramen för projektet: Malax Fiskargille r.f. har beslutat att fiskvandringslederna i Malax skärgård skall restaureras för attsäkerställa fiskens vandring till lekplatserna. Våra fiskvandringsleder som anses som viktigafiskvandringsleder och lekplatser har inte blivit åtgärdade på cirka 10 år och växer igen (de platser somnämns senare, har åtgärdats för cirka 10 år sedan). Genom igenvuxna diken kommer inga fiskar in tillfladorna för att leka. Vi vill så långt som möjligt bevara fladorna i naturtillstånd men ändå med en lämpligvattennivå.

 

Motivering:

Fiskarnas fångster minskar årligen. För att säkerställa framtida fångster skall vi åtgärda det vi anser är möjligt. På grund av vår landhöjning muddras allt oftare farleder in till skärgårdsstugorna. Detta medför attnya flador och glosjöar inte utvecklas lika snabbt som tidigare. Därför bör man försöka bibehålla de flador och glosjöar som fortfarande kan producera fiskyngel.

 

Viktiga fiskvandringsleder/lekplatser:

Trutörsfladan, Bastuskärssjön, Perisjossas fladan, Listangrund, Olsö fladan, Björkörsbottnen, Dalika (Kalvskärssjön), Söderskärs sjön och Granörsbotten (åtgärdas enligt bilagor till ansökan).

 

Vi planerar att göra:

- en lättare rensning av befintliga "diken"

- bygga dammar, eller iordningställa de gamla som raserats, för att bibehålla vattennivån i fladorna och

glosjöarna.

- röja bort sly samt kalka områdena.

 

.

 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare: Malax Fiskargille r.f.     Senast modifierad: 22.8.2022